Warunki świadczenia usług i polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Firma Geo-Poland Sp. z o.o. przy ul. Popiela 14, 61-615 Poznań,
  2. kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez stronę internetową https://geo-poland.com,
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu odpowiedzi na zadane pytania w formularzu kontaktowym – Ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych,
  5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla świadczenia usługi,
  6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową lub niemożnością udzielenia odpowiedzi,
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystywaniem, dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.